Plán školy

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno úterý 11. únor 2020 10:10
Napsal admin

 

říjen 2020

Školní družina

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno čtvrtek 6. únor 2020 14:32
Napsal admin

 

Kontakt: Jana Zechová, tel. 725 042 693 

 

 

-        Školní družina je v provozu denně – ráno od 7:00 do 7:35 hod. a odpoledne od 11:40 do 16:00 hod. Vzdělávání ve školní družině je bezplatné.

 

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace

 

18. VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Č.j.:    Spisový / skartační znak

    45/2018                    A.1.          A10

Vypracoval:

Mgr. Radek Mazgaj, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Radek Mazgaj, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.5.2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.5.2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen „školský zákon“) vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

 

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

 

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou.

 

 

Poslání školní družiny

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.   Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

 

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 

Práva a povinnosti účastníků činnosti školní družiny (dále jen „žáků“), jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků jsou dána školským zákonem.

 

1.1Žáci  jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka  a změny v těchto údajích.

 

1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

 

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

 

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

 

1.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

 

1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

 

1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

 

1. 8 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka ze školského zařízení.

 

1. 9 Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) volit a být voleni do školské rady,

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 

1. 10 Povinnosti pedagogických pracovníků

Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy     

  

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

2.1 Ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

 

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

 

2.3 Vzdělávání ve školní družině je bezúplatné.

 

     

3. 10 Organizace činnosti

 

3. 1 Provozní doba ŠD je ráno od 7:00 do 7:35 hodin, odpoledne od 11:40 do 16:00 hodin.

 

3. 2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

a)      na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

b)      na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,

c)      požádá o pomoc Policii ČR, 

 

3. 3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

 

3. 4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh  vychovatelky školní družiny.

 

3. 5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

3. 6 Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a klubu stanovený pro oddělení nebo skupinu.

 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

 

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

   

 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

 

5.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

 

 

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se použijí ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

 

5.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 

7. Dokumentace

 

V družině se vede tato dokumentace:                

a)      písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

b)      třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,

c)      celoroční plán činnosti.

d)     roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,

e)      vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,

f)       knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,

 

 

 

 

8. Závěrečná ustanovení

 

1.      Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny.

2.      Zrušuje se předchozí znění tohoto vnitřního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

3.      Řád nabývá účinnosti dnem: 1.5.2018

 

 

Hněvošice dne 30.4.2018

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radek Mazgaj

      ředitel školy

Aktivity

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno čtvrtek 6. únor 2020 17:22
Napsal admin

 Školní kolo recitační soutěže

 

     Školní kolo recitační soutěže proběhlo ve středu 29. ledna 2020.

Zúčastnilo se ho 28 žáků:  0. kategorie  -  5  žáků

                                           I. kategorie  - 16 žáků

                                          II. kategorie  -  7  žáků

 

     Do okrskového kola postoupili : 0. kategorie  -  0 žáků  

                                                          I. kategorie  -  Ellen Grancerová

                                                         II. kategorie  -  Emily Šarjaková

                                                                               -  Augusta Stříbná

                                 

  Vedoucí soutěže:  Mgr. Vlasta Ohnheiser

 

Okrskové kolo recitační soutěže

 

     V pátek 28.února 2020 se tři žákyně z naší školy zúčastnily okrskového kola

recitační soutěže v Opavě.

      Z I. kategorie to byla Ellen Grancerová, za II. kategorii Emily Šarjaková a Augusta Stříbná.

Postup do okresního kola sice děvčata neobhájila, ale naši školu vzorně reprezentovala.

Všechny recitátorky obdržely účastnický list. Blahopřejeme.

                                                                    Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Jednodenní výjezd do Tošovic

 

     První pololetí školního roku ukončují žáci 1. - 5. ročníku v Hněvošicích společně se svými

rodiči  sportovně.

     Letos vyjeli ve čtvrtek 30. ledna 2020 do Tošovic, kde si alespoň trochu užili sněhu.

Většina dětí lyžovala, někteří bobovali a sáňkovali.

     V době od 10,30 hod. do 11,30 hod. si všichni užili snowtubingu, který uhradil KRPŠ.

     Příjemně unaveni, šťastni a spokojeni se všichni ve večerních hodinách vrátili  domů.

                                Vedoucí výjezdu : Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Science show

 

     V únoru 2020 navštívilo naši školu Úžasné Divadlo Fyziky /UdiF/, což je skupina lidí,

kteří se rozhodli bavit diváky fyzikou.

     Cílem  jejich science show bylo naučit děti sledovat děje kolem sebe, klást si otázky a na jejich základě pozorovaný jev vysvětlit.

     Všechny pokusy byly názorně a vizuálně atraktivní a vzbudily v dětech velké nadšení.

                                                       Mgr. Vlasta Ohnheiserová

„Hněvošická superstar“

Na počátku února se v naší škole konala tradiční pěvecká soutěž HNĚVOŠICKÁ superstar. Stejně jako v televizním pořadu se žáci ucházeli o body poroty, kterou letos tvořil pedagogický sbor a ředitelka z řad žáků Ellen Granzerová. Vystupovali všichni žáci školy. Porota vyslechla

velmi pěkná sólová i skupinová čísla. Letošní SUPERSTAR se nakonec stal David Stříbný s písní Srdce nehasnou. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je být vystupujícím zpěvákem a za svou snahu byli odměněni. Užili jsme si velmi příjemné, prozpívané dopoledne.

Mgr. Jana Havlíčková

 

Příběh peněz

Dne 23.2.2020 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili celodenního projektu z matematiky s názvem PŘÍBĚH PENĚZ. Lektorem byl pan Jan Kumštát a program byl dotován MOS Hlučínsko.

Cílem bylo pochopit vznik peněz jako důležité komodity v lidské společnosti. Děti se formou  aktivní  hry dozvěděly,  jak pravděpodobně vznikla potřeba peněz jako platidla, na různých úrovních se pokoušely zajistit si „živobytí, řemeslnou výrobu, svými dovednostmi usilovat nejen o

přežití, ale i o případný zisk.

Děti se rychle zapojily a obchodování je velmi zaujalo. Nakonec poznatky a prožitky zpracovaly i výtvarně   ilustrační kresbou a  vyprávěním.

Mgr. Jana Havlíčková

 

   

 

 

   

 

Den otevřených dveří u hasičů

 

     V pátek 13. září 2019 se žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili akce s názvem Den otevřených dveří, 

kterou pořádala centrální požární stanice v Opavě.

     Dětem byla předvedena při statických a dynamických ukázkách hasičská technika 

- hašení požáru hořlavých kapalin, záchrana osob z výšky, vyprošťování osob z havarovaného vozidla, mobilní siréna – varování a informování obyvatelstva a ukázka první pomoci.

     Celá akce byla velice zajímavá a přispěla k doplnění učiva prvouky.

                                                                                                                                                                              Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_u_hasicu/

 

 

Exkurze žáků 2. a 5. ročníku

 

     Poslední červnový týden zahájili žáci 2. a 5. ročníku exkurzemi. 

V pondělí 24. června jeli do Opavy, kde nejdříve zavítali do salonu Iva. Je to rodinný podnik, který zahrnuje kadeřnictví, kosmetiku a pedikúru.

     Po krátké svačině pokračovali do H&b tisku. Tato firma vyrábí vizitky, obálky, dopisní papíry, drobné hospodářské tiskopisy a je schopna  uspokojit zákazníky téměř s jakýmkoliv požadavkem, od výroby razítek až po zhotovení knihy. Jednu takovou rychlou knihu si také žáci vyrobili.

     Příjemným zakončením dopoledne a zároveň ochlazením byla zmrzlina na Dolním náměstí.

 

                                                                 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová 

                                                            

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Exkurze_v_H_B_Tisku

 

 

 

Památník II. světové války v Hrabyni

 

     Žáci 2. a 5. ročníku navštívili ve středu 29. května 2019 Národní památník II. světové války,

který se nachází v obci Hrabyně. Tato obec patřila k  obcím nejvíce postiženým boji II. světové války.

     Pod odborným vedením prošli expozici s názvem Doba zmaru a naděje, která je umístěná v hlavním objektu památníku. V chronologickém sledu připomíná nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války, včetně příběhů z civilních životů obyvatel. Expozice je doplněna multimediálními prvky, které zprostředkovávají pohled na dobové fotografie a dokumenty, filmové dokumenty aj. 

     V  závěru první části prohlídky si žáci vypracováním pracovního listu vyzkoušeli, jak pozorně

celou komentovanou prohlídku sledovali. 

   Výuka pokračovala v  menší výstavní  budově . Zábavnou formou ve skupinách  řešili kvízové otázky, luštili křížovky, sestavovali časové osy , skládali puzzle aj.   

     Obecní úřad a poutní kostel Panny Marie byly poslední dvě zastávky návštěvy obce Hrabyně.  

                                                       Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Nadrodni_pamatnik_2._svetove_valky_v_Hrabyni

                           

Posezení s rodiči

 

     V pátek 21. června 2019 se žáci 2. a 5. ročníku společně se svými rodiči rozloučili 

se školním rokem 2018/2019. 

     Hrou na klavír všechny příjemně naladila žákyně 2. ročníku Ellen Grancerová. 

Dalším bodem programu byla pohádka O šesti ošklivých princeznách, kterou sehrály děti z dramatického kroužku.

     Na závěr první části programu předala vedoucí kroužku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

hrajícím pochvalné listy. Rovněž poděkovala všem rodičům za spolupráci v průběhu školního 

roku a každému předala pamětní list.

     S poděkováním své třídní učitelce přišli také žáci 5. ročníku.

     Další část programu pokračovala na školní zahradě, kde se děti předvedly s pásmem básní,

písní , tanečků a vtipných scének.

     Po náročném programu následovalo opékání a volná zábava. Nechyběla vybíjená s rodiči.

     S přáním krásných prázdnin bylo setkání ukončeno.

                                                                                 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová  

   

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/posezeni_s_rodici_2019      

     

   

Žáci 5. ročníku v ZŠ v Kobeřicích

 

     Žáci 5. ročníku jeli v pátek 7. června 2019 navštívit své budoucí spolužáky 

do ZŠ v Kobeřicích.

     Přivítali je žáci 5.A a 5.B se svými třídními učiteli. První část byla zaměřena

na závodivé hry v tělocvičně. Po přestávce následovaly různé druhy vybíjené,

které se všem moc líbily.

     Mezi sportovními činnostmi měli žáci možnost se pobavit a blíže se poznat.

     V poslední části programu se žáci z Hněvošic rozdělili do tříd, do kterých

po prázdninách nastoupí.

     Společným fotem a poděkováním za pozvání se žáci z Hněvošic rozloučili

s kamarády a vydali se na zpáteční cestu .

                                        Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

  

 

 https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/zaci_5._rocniku_v_ZS_v_Kobericich_2019

 

Beseda o Africe

 

     Ve středu 22. května 2019 zavítala do naší školy PaedDr. Bronislava Gill. V besedě s názvem Jeden den ve škole nahlédla s dětmi do několika škol ve východní Africe. V jedné z nich zůstala      a blíže dětem přiblížila , jaké podmínky ke vzdělávání mají děti v Tanzánii a jaké u nás.

     V průběhu  besedy paní PaedDr. Gill seznámila žáky se svahilštinou -  jazykem, kterým se mluví v Tanzánii. Všichni se naučili svahilsky počítat do deseti, pozdravit , zahráli si hru a zazpívali píseň.

     Na závěr besedy si všichni žáci vyzzkoušeli oblečení, které se nosí v Tanzánii.

                                            Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová 

 

 https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Prednaska_o_Africe

 

                           

Třídní výlet žáku 5. ročník Brno

 

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Tridni_vylet_zaku_5._rocnik_Brno

 

Exkurze ve Vlaštovičkách

 

     Ve čtvrtek4. dubna 2019 vycestovali žáci 2.a 5. ročníku do Vlaštoviček, kde navštívili 

Chráněné bydlení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené  a Chráněnou dílnu, která v roce 2006 na zařízení Domu navázala.

     Vedoucí paní Bc Zuzana Janků Dis provedla žáky celým zařízením, ukázala jim různorodé pomůcky pro nevidomé a seznámila je také s různými činnostmi Domu.  Žáci měli možnost si všechny pomůcky vyzkoušet a pracovat s nimi. Prožitky byly velice silné.

     V Chráněných dílnách byli žáci seznámeni s výrobky, které tu lidé nevidomí, zrakově a duševně postiženi vyrábějí. 

     V závěru exkurze měli všichni možnost si některé výrobky zakoupit.

                                                Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

          

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vlastovicky_2019

 

Poskytování první pomoci

 

     Tématický celek Lidské tělo zakončili žáci 2. a 5. ročníku ve čtvrtek 28. února 2019

pod odborným vedením zdravotní sestry paní Radky Babákové. 

     Beseda s praktickými ukázkami byla zaměřena především na poskytování první pomoci.

Žáci byli rovněž informováni o laické resuscitaci, aplikaci záchrance a krevním tlaku.

Ve dvojicích si vzájemně měření tlaku vyzkoušeli.

     Velmi důležitou informací byla APLIKACE ZÁCHRANKA, která pomůže s rychlým

přivoláním pomoci v různých místech. 

     Za ochotu a praktické ukázky poskytování první pomoci žáci paní Babákové poděkovali.

                                                        Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová     

 

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Poskytovani_prvni_pomoci_new 

 

Noc nad knihou

 

     Akce Noc nad knihou je velice zajímavá, poučná a především zábavná . Ta letošní

se konala ve dnech 5. a 6. dubna 2019. Program byl následujicí:

 

      Pátek 5. 4. 2019 

 

                  16,00 hod. - Zahájení

                  16,05 hod. - beseda s herečkou SD v Opavě paní Ludmilou Štědrou

                  17,45 hod. - Vernisáž výstavy  

                                       Kniha mého školkového a současného období

                   18,30 hod.- Večeře

                   19,00 hod.- Hudba a tanec                  

                   20,30 hod.- Discoshow – hry, soutěže

                   21,30 hod.- Večerní hygiena

                   22,00 hod.- Noc při svíčkách – vypravování / příběhy skutečné, vymyšlené, hobby/

                   23,00 hod.- Příprava na spaní

                   24,00 hod.- Večerka

 

      Sobota 6.4.2019

 

                    6,30 hod. - Budíček

                    6,40 hod. - Rozcvička

                    7,00 hod. - Ranní hygiena

                    7,30 hod. - Snídaně

                    8,15 hod. - Úklid

                    8,45 hod. - Hra na reportéry

                    9,45 hod. - Tanec

                  10,15 hod. - Krátké reportáže

                  11,00 hod.-  Ukončení , rozloučení

 

     Příjemně unaveni, ale s novými poznatky a zážitky se vrátili žáci v sobotu domů.

                                                   Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Noc_nad_knihou 

 

 

 

Malé Hoštice

 

     V úterý 9. dubna  2019 jeli žáci 2. a 5. ročníku do Malých Hoštic. Nejdříve zavítali

do základní školy, kde je paní učitelka Mgr. Sabina Šreková provedla .

      Po prohlídce školy zůstali žáci ve 4. ročníku. Měli připravený pracovní list,  jehož otázky byly zaměřeny na poznávání obce. Kladli svým kamarádům otázky a zapisovali si jejich odpovědi.

Tímto způsobem poznali vesnici.

     Další úkoly plnili žáci na dopravním hřišti. Pod odborným vedením napsali páťáci dopravní testy  a při správných odpovědích získali průkaz cyklisty. Následovala jízda na dopravním hřišti.

     Při zpáteční cestě si všichni v Opavě na dětském hřišti zasportovali a ve 12: 35 hod. se opět

vrátili do Hněvošic.

                                                              Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

   

  https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Male_Hostice

 

Návštěva Chuchelné

 

     Vojenskou expozici Muzea Chuchelná, která je výsledkem několikaleté práce nadšenců 

z řad historicko-vlastivědného sdružení, měli možnost zhlédnout žáci 2. a 5. ročníku

ve čtvrtek 25. dubna 2019.  

     Cílem komentované prohlídky bylo přiblížit žákům historické skutečnosti válečných 

konfliktů, které se zde v minulosti udály a které ovlivňovaly osudy lidí.

     Druhé významné místo, které žáci navštívili, byl rehabilitační ústav, který je historicky 

druhý nejstarší rehabilitační ústav bývalého Československa. 

     Průvodkyní celým zařízením byla MuDr. Gabriela Kalvarová. Přiblížila dětem historii 

rehabilitačního ústavu, provedla jednotlivými částmi budovy a ukázala zámecký park, kde 

se nachází řada vzácných více jak stoletých stromů jako ginkgo biloba, liliovník tulipánokvětý, jedlovec kanadský aj.

     Návštěva obce Chuchelná byla pro všechny velice zajímavá a poučná. Pro některé bylo

velkým zážitkem také cestování vlakem.

                                                                 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Chuchelna_2019 

 

Čarodějnice

 

     Pálení čarodějnic neboli filipojakubskou noc si žáci 2. a 5. ročníku připomněli 30. dubna 2019 nejenom vyhledáváním a čtením textů z encyklopedií , ale především vlastní výrobou čarodějnic, při které využili různých odpadních materiálů. 

     Součástí ukázky vytvořených čarodějnic byla i malá módní přehlídka.     

 

                                                  Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

https://zshnevosice.rajce.idnes.cz/carodejnice

 

Preventivní program

 

V pondělí 23.3.2019 navštívily naší školu odborné pracovnice z Centra inkluze Opava, které  během komunitního kruhu pracovaly s žáky na mezilidských vztazích a vytváření pozitivní atmosféry a spolupráce ve třídě. Bylo to první setkání z řadydalších, která budou následovat. Tento program je zaměřen na prevenci vzniku socio-patologických jevů ve škole.

 

 

 „Hněvošická Superstar 2019“  

    V pátek  8.3. 2019 se konala na naší škole pěvecká soutěž „Hněvošická SUPERSTAR“.  Letos proběhl již 10. ročník. Zpíváme si pro radost, proto se soutěží s libovolnými písněmi, sólo, v duetech či skupinách, s hudebním či tanečním doprovodem. Soutěže se opět  zúčastnili  všichni žáci školy. V odborné porota  zasedla v tomto složení: pan ředitel Mazgaj, paní učitelky Ohnheiserová a Havlíčková, paní kuchařka Stříbná a zástupce dětí „ředitel“ Štěpán Daněk. Porota měla velmi těžký úkol, protože výkony soutěžících byly skvělé. Nakonec se na prvním místě umístilo duo Sofie Heimová a Lucie Strzibná. Nakonec jsme si zazpívali všichni společně, sladce se odměnili a už se těšíme na další ročník.

 

 

 

Řemesla

 

     Žáci a pedagogičtí pracovníci se dne 4. března 2019 zúčastnili aktivity implementace MAP v rámci projektu, Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II s názvem „Polytechnickéčinnosti pro žáky I. stupně ZŠ.“Tato akce se konala v KD ve Služovicích. Hravou formou si žáci vyzkoušeli práci pokrývače, kominíka, hasiče. Své znalosti prokazovali v třídění odpadového materiálu.Nechyběla ani tělesná zdatnost při práci kominíka nebo manuální zručnost při přibíjení hřebíků nebo vrtání. Získali rovněž informace o dodržování bezpečnosti při práci.

 Děkujeme  všem pořadatelům, kteří jednotlivé aktivity pro děti připravili a paní ředitelce

Mgr. Bc. Haně Častulíkové za pozvání .

 

Beseda v OKPB  

  V pátek 1.března 2019 vyjeli žáci 1., 3. a 4. ročníku do Opavy. Jejich cílem byla návštěva pobočky OKPB v Kateřinkách. V knihovně nebyli poprvé, a proto se moc těšili. Po prohlídce knihovny je paní knihovnice seznámila s velmi pěknou knihou spisovatelky Petry Braunové „Nejhorší den třeťáka  Filipa L.“ Kniha byla velmi napínavá a poučná. A skupinová práce s textem děti moc bavila. Poté jim paní knihovnice ukázala knižní kuriozity jejich pobočky (nejmenší, nejstarší, nejdelší knihu…). Na závěr měly děti dostatek času na důkladné prozkoumání knižních titulů v regálech a směly si zapůjčit každý 2 knihy do školy nebo domů. Návštěva knihovny se všem moc líbila.  

 

Poskytování první pomoci

 

Tématický celek Lidské tělo zakončili žáci 2. a 5. ročníku ve čtvrtek 28. února 2019

pod odborným vedením zdravotní sestry paní Radky Babákové. Beseda s praktickými ukázkami byla zaměřena především na poskytování první pomoci.Žáci byli rovněž informováni o laické resuscitaci, aplikaci záchrance a krevním tlaku.Ve dvojicích si vzájemně měření tlaku vyzkoušeli.Velmi důležitou informací byla APLIKACE ZÁCHRANKA, která pomůže s rychlýmpřivoláním pomoci v různých místech. 

Za ochotu a praktické ukázky poskytování první pomoci žáci paní Babákové poděkovali.

 

Florbal v Kobeřicích

V pátek 8.2.2019 proběhlo přátelské utkání ve florbalu se stejně starými florbalisty z Kobeřic, kteří trénují také v rámci svého kroužku. O něco větší kobeřická tělocvična při hře 3+1 dala všem zabrat. Po třech třetinách, hraných na 12 minut, bylo konečné skóre 8:4 pro Hněvošické florbalisty odměnou za jejich výkon.

 

 

 

Divadelní představení Prodaná nevěsta

 

Na poslední divadelní představení školního roku 2018/2019 jeli žáci 2. a 5. ročníku

ve čtvrtek 7. února 2019. Hráli komickou operu Bedřicha Smetany Prodanou nevěstu.

Z tohoto představení měli žáci mnoho zážitků.  Hned při vstupu k šatnám bylipřivítáni chlebem a solí. Nechyběly ani první hudební tóny a zpěv. Následovalo další občerstvení. Sezení v přízemí – lóže.Po prvním dějství měli všichni možnost vstoupit na jeviště, zatančit si, pobavit se s herci,vzít si perníčky a vyfotit se.Celé představení se všem moc líbilo. 

 

 

Jednodenní výjezd do Tošovic

    Poslední den 1. pololetí patří tradičně jednodennímu výjezdu na hory.Ten letošní se uskutečnil ve čtvrtek 31. ledna 2019. Na cestu do Tošovicvyjely dva autobusy s dětmi a jejich rodiči. Někteří upřednostnili dopravuvlastní.Počasí nám mimořádně přálo, takže si všichni výborně zalyžovali, zabobovalia zajezdili na snowtubingu, který dětem uhradil Klub rodičů.Den v Tošovicích se zkrátka vydařil.    

 

Recitační soutěž

 

 V den předávání pololetního vysvědčení 30. ledna 2019 proběhlo v naší škole  

školní kolo recitační soutěže.Soutěžilo se ve třech kategoriích.

       0. kategorie – žáci 1. ročníku - 2

       I. kategorie – žáci 2. a 3. ročníku – 15 

      II. kategorie – žáci 4. a 5. ročníku – 14

 

     Do okrskového kola byli porotou vybráni z :

       I. kategorie - Ellen Grancerová – 2. ročník

                          - Emily Šarjaková  – 3. ročník

     II. kategorie  - Barbora Nováková – 5. ročník 

- Přemysl Müller – 5. ročník

      Do okresního kola se tito žáci neprobojovali, přesto jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                           

 

 

Hrajeme v Domově důchodců

Výchova dětí ke starším občanům prolíná nejenom vyučovacími předměty, ale je také

prováděna prakticky.V úterý 29. ledna 2019 jely děti z dramatického kroužku hrát své již sedmé vystoupení -pohádku Peklem s čertem. Tentokrát to bylo do Domova důchodců v Opavě – Vila Vančurova.Milé přivítání, opakující se potlesk pro účinkující a velké poděkování hercům i vedoucí

kroužku svědčilo o tom, že se vystoupení líbilo.Po představení  si ještě chvíli děti s babičkami a dědečky povídaly. Byli jsme osloveni k dalšímu vystoupení, na které se již všichni moc těší .

 

 

 

 

 

 

Třídní kolo recitační soutěže

 

     Třídní kolo recitační soutěže proběhlo u žáků 2. a 5. ročníku v pátek 25. ledna 2019.

Porota byla trojčlenná a tvořili ji žáci 5. ročníku, kteří hodnotili druháčky. Také druháci měli možnost vyzkoušet si roli porotců, když hodnotili výkony páťáků.Na  závěr každý porotce ústně zhodnotil jednotlivé soutěžící. Upozornil na chyby, vyzvedl klady.Třídní kolo bylo menší přípravou před kolem školním, které se uskutečnilo 30. ledna 2019.

 

 

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 24.ledna2019 se naše škola otevřela i pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Chtěli jsme rodičům i dětem dát možnost nahlédnout do naší školy ještě dříve než přijdou k zápisu do 1.ročníku.  Předškoláky společně s paní učitelkou Petrou Václavíkovou a s rodiči nejprve provedl pan ředitel Mgr. Radek Mazgaj prostorami školy. Ukázal jim vybavení, odborné učebny, třídy, školní družinu, školní jídelnu. Rodiče měli možnost získat informace o provozu školy,  o ŠVP, o mimoškolních aktivitách, o kroužcích pořádaných školou, atd. 

Poté se návštěva zúčastnila výuky v obou třídách. Rodiče viděli, že výuka ve třídách se spojenými ročníky probíhá velmi aktivně, přináší dětem nejen vědomosti, ale i sociální vzdělávání. Předškolní děti byly v obou třídách zapojeny do činnosti právě probíhající ve výuce. Po odchodu rodičů si děti z MŠ vyzkoušely práci ve smíšené pracovní skupině a společně s žáky 1.,3. a 4. ročníkuse zapojily do výtvarné dílny. Starší kamarádi jim pomohli s výrobou papírového medvěda. Spokojení předškoláci odcházeli před obědem zpět do MŠ. Doufáme, že spokojeni byli i rodiče, kteří se budou brzy rozhodovat o výběru školy pro svého prvňáčka.

 

 

 

Setkání se spolužáky z Kobeřic

 

     V úterý 22. ledna  2019  zavítali žáci z V.A a V.B z Kobeřic do ZŠ v Hněvošicích, 

aby se seznámili se svými budoucími spolužáky. V první části společně s třídními učiteli Mgr. Věrou Drobilíkovou a Mgr. Jiřím Lasákemzhlédli divadelní představení Peklem s čertem. 

Následovala prohlídka školy s prezentací naší obce. Ve třetí části setkání se žáci vzájemně představili, sdělili své zájmy a záliby. Čtvrtá část byla literárně-dramatická  a hudební.Všichni se rozdělili do skupin a dostali úkol. Připravit si v průběhu 15 minut takový program, kterým by pobavili ostatní.Na závěr  udělala paní školnice společné foto a spolužáci z Kobeřic se vydali zpět do školy. Setkání se všem moc líbilo a každý si už našel svého kamaráda.

 

Divadelní představení Rusalka

 

     Žáci 2. a 5. ročníku zhlédli v pondělí 14. ledna 2019 ve Slezském divadle v Opavě

operu Rusalka, která patří mezi nejlepší, nejhranější a nejoblíbenější české opery.

Přináší mnoho otázek o lidském životě, který je omezen v čase, o lidských citech 

a touze po absolutní pohádkové dokonalosti. Především  žáci 5. ročníku měli možnost srovnání divadelního představení s literární předlohou.

 

Návštěva žáků ze Služovic

Za kulturou přišli ve čtvrtek 10. ledna 2019 do naší školy žáci ze Služovic.Děti z dramatického kroužku jim zahrály pohádku Peklem s čertem.Vesele naladěni se přesunuli všichni do jídelny na svačinu a k menšímupopovídání, protože byli časově vázáni na autobus.

Setkání bylo zakončeno malou vzpomínkou na Vánoce a společnými písněmi.

Divadelní představení Babička drsňačka

V pátek 7. prosince 2018 jeli žáci 2. a 5. ročníku do Opavy na představení Babička drsňačka.První zastávku měli na Dolním náměstí, kde vložili do JEŽÍŠKOVY POŠTY své dopisy,které napsali v hodině slohu.Druhé zastavení bylo svačinové v OC Breda&Weinstein.

Hlavní náplní výjezdu však bylo představení ve Slezském divadle - činohra Babička drsňačka. 

Příběh o předsudcích a toleranci, o překvapivých odhaleních a jedné šíleně troufalé loupeži.

Všechny děti si oblíbily hlavní postavu, jedenáctiletého Bena, který ani netuší, jaký měla

jeho babička dobrodružný život. Tento chlapec jim také ukázal, že by mladí lidé měli být

ke starým laskavější.Poslední zastavení bylo opět na Dolním náměstí. Všichni si prošli Vánoční trhy, zvláštní pozornost věnovali ručně vyrobeným suvenýrům. Sladkým trdelníkem a dětským punčem jsme ukončili návštěvu Opavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal

V posledním předvánočním týdnu poměřili žáci našeho florbalového kroužku své dovednosti a schopnosti se sportovci ze základní školy v Bohuslavicích. Emocemi nabité utkání se nám podařilo dovézt k vítězství. Děkuji dětem, rodičům i učitelům za podporu a obci Hněvošice za půjčení obecního auta.

f (1)
f (1) f (1)
f (2)
f (2) f (2)
f (3)
f (3) f (3)
f (4)
f (4) f (4)
f (5)
f (5) f (5)
f (6)
f (6) f (6)
f (7)
f (7) f (7)
 

Advent v naší obci

Advent jsme v naší obci zahájili v neděli, 2. prosince 2018, slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Celé této události  předcházelo vystoupení našich žáků ze školní družiny na vítání občánků na Obecním úřadě. Poté jsme se všichni sešli v Obecním sále, kde žáci dramatického kroužku pod vedením p.uč. Ohnheiserové zahráli pohádku Peklem s čertem. Za své výborné herecké výkony sklidili malí herci velký potlesk diváků.

Život v kutně

       Edukační program Život v kutně si prožili žáci 2. a 5. ročníku ve čtvrtek 29. listopadu 2018.

V Domě umění se seznámili s dějinami dominikánského kláštera. Zjišťovali, kde vlastně dominikáni vzali své jméno, co obnášel klášterní život, jak to v klášteře vypadalo a co se v něm

dělo.

     Trpělivou práci mnichů si vyzkoušeli ve scriptoriu při výrobě vlastní knižní záložky.

     Druhým velkým zážitkem byly vánoční trhy na Dolním náměstí. Žáci měli možnost vidět

tradiční Slezskou zabíjačku, betlém, poslat dopis Ježíškovi a zazvonit si Zvonkem štěstí.

                                      Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

 

Beseda s hněvošickou rodačkou

 

     Žáci 5. ročníku byli ve čtvrtek 22. listopadu 2018 na besedě s hněvošickou rodačkou

paní Annou Kremserovou .

     Beseda byla zaměřena na období 2. světové války a její průběh v obci Hněvošice.

Žáci měli možnost  porovnávat minulost a současnost obce, proměny způsobu života, bydlení

a předměty denní potřeby. Rovněž se seznámili, kde byla dříve škola a jak se vyučovalo.

     Na květen pozvali žáci paní Kremserovou do školy, kde budou  průvodci školy  současné .

                                             Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová          

     

    Dne 21.11.2018 přijali pozvání do základní školy  naši malí kamarádi z naší mateřské školy.

   Žáci základní školy pro ně přichystali výtvarnou keramickou dílnu. Společně vyráběli různými technikami keramický vánoční zvoneček. Školáci si užili role asistentů paní učitelky a všemožně malým tvořílkům pomáhali. Dětem z MŠ se tvoření moc líbilo, někteří z hlínou pracovali poprvé.

    Také si vyzkoušeli techniku frotáže přes embossovací kapsu. Takové malé kouzlení s plochými voskovkami. Všem se kouzlo podařilo a obrázek použijí v MŠ pro další tvoření.    

    Společně jsme prožili příjemně tvořivé dopoledne, naučili se něco nového a v praxi vyzkoušeli své dovednosti, ochotu pomáhat, toleranci a trpělivost. Akce se pod vedením paní učitelek z MŠ a ZŠ zúčastnilo 30 předškoláků a 20 žáků 1.,3.a 4.ročníku. (Mgr. Jana Havlíčková)

 

Týden zdraví

 

     Druhý říjnový týden patří ve škole tradičně Týdnu zdraví. Ten letošní byl poněkud odlišnější

než v předcházejících letech.

  Vyučující si podle časových možností a probíraného učiva zařadili takové prvky jako

např. vaření zeleninové polévky, pečení jablkového závinu, příprava zeleninových a ovocných salátů, nechyběla ani výroba ovocných jednohubek.

                                                                                  Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

Hornické muzeum Landek

 

     Pocity horníka od příchodu na šachtu, převlékání a fárání zažili žáci 2. a 5. ročníku

ve čtvrtek 1.listopadu 2018.

     Zkušený havíř v roli průvodce seznámil žáky s fyzicky náročnou práci v dole.

V improvizovaných průlezkových chodbách měli možnost si vyzkoušet prolézání

a formou hry si prožít práci horníka.

     V expozici báňského záchranářství se žáci seznámili s technologiemi a poslechli si zážitky

ze záchranných akcí v podzemí.

     Návštěva Landeku byla zakončena focením s lovcem mamutů a s mamutem.

                                     Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Hasík

 

     V měsíci říjnu dvakrát navštívili školu zástupci hasičského sboru z Kravař.

Seznámili žáky 1. 2. a 5. ročníku s vybavením , oblečením a potřebami hasičů.

Procvičili, jak přivolat pomoc, když hoří. Jak se chovat při požáru a jak se před ním co nejlépe chránit.

     Na závěr si žáci měli možnost oblečení a obutí vyzkoušet.

                                       Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Cvičení v přírodě

 

     Podzimní cvičení v přírodě měli žáci 2. a 5. ročníku 11. září 2018.

     Jeho cílem bylo pozorování podzimní krajiny , určování hlavních znaků podzimu , sběr materiálu pro výstavku a návštěva sousední obce Kobeřice.

     V ZŠ v Kobeřicích si prohlédli školu a  zhlédli ukázku výcviku dravců, kterou připravila společnost Zayferus.

     Tato společnost provádí přednášky a ukázky pro veřejnost v Lednickém parku.

     Výukový program – environmentální výchova a krása letu dravých ptáků seznámil žáky

jak s nejmenšími druhy dravých ptáků, tak s těmi většími jako např. kondoři, supi.

                                        Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kontakt

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno čtvrtek 6. únor 2020 11:12
Napsal admin

Základní škola  a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava,

příspěvková organizace 

IČO: 750 26 805

            

adresa: Lesní 147, Hněvošice 747 35

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 553 762 685 (ZŠ)

tel.: 553 762 675 (MŠ)

tel.: 777 088 043 (ŠD)

tel.: 558 270 163 (školní jídelna v Kobeřicích) - paní vedoucí Eliška Hanzlíková

 

 

Ředitel školy (statutární zástupce školy): 


Mgr. Radek Mazgaj

 

Zařazení v síti škol: 600 142 736

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Hněvošice:

VYUČUJÍCÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ:

MGR. JANA HAVLÍČKOVÁ

 MGR. VLASTA OHNHEISEROVÁ

PAN FARÁŘ - výuka nábožentví:

MGR.  JÁN BUJŇÁK

 

 

PANÍ VEDOUCÍ:

BC. PETRA VÁCLAVÍKOVÁ

PANÍ UČITELKA: 

KLÁRA KONEČNÁ

PANÍ UČITELKA:

HANA BARTOŠOVÁ

PANÍ UČITELKA:

MONIKA JAŠKOVÁ

CHŮVA:

DANIELA KLÍMKOVÁ

 

ŠD

PANÍ VYCHOVATELKA:

MGR. JIŘINA SÝKOROVÁ

 

PROVOZ

DOMOVNICE ZŠ:

DANUŠE MUDRÁKOVÁ

 

VÝDEJ JÍDLA ZŠ:

RENATA STŘÍBNÁ

 

DOMOVNICE MŠ:

PAVLÍNA GRANZEROVÁ

VÝDEJ JÍDLA MŠ:

L. OBRUSNÍKOVÁ,

P. GRANZEROVÁ